Geachte Mevrouw, Heer, Beste Vrienden,

 Wij hopen dat het goed met u gaat in deze vreemde tijden.

Door dwingende overheidsmaatregelen is het jaarprogramma 2020 van onze vereniging drastisch gewijzigd : geen ledenvergadering, geen paasviering met kerkgangers, geen jaargetijde voor Filips Willem, geen buitenlandse  reis naar het Duitse Thüringen,  voorlopig nog geen opening van het religieus museum en geen muzikaal spektakel van Historalia.

Omdat de vooruitzichten van de pandemie nog steeds onzeker  zijn, kunnen wij nog geen nieuwe datum bepalen voor een volgende ledensamenkomst waarop onze erevoorzitter - auteur Fons Bonroy het jaarboek 2020 aan u zou voorstellen. Wij hopen u hiervoor weldra te kunnen uitnodigen in veiliger omstandigheden, op een zonnige namiddag in de maanden september of oktober ek.

Anderzijds  willen u,  als trouw lid, niet langer laten wachten op uw ledenpakket van 2020 en worden het  jaarboek met  nieuwsbrief en lidkaart eerstdaags bij u aan huis bezorgd. Wij wensen u goede ontvangst  en veel leesgenoegens. Intussen werkt het bestuur o.l.v. onze voorzitter Michel Van der Eycken volop aan de voorbereiding van de feestelijke viering van 700 jaar Sint-Sulpitiuskerk.

We houden u graag op de hoogte.

Beste Vrienden, Laat ons met volharding en geduld trachten om allen gezond en wel te blijven.

 Tot we weer samen zijn !

Vriendelijke groeten namens het bestuur,

Michel Van der Eycken, Fons Bonroy, Peter Claes, Felix Van Meerbergen, Paula Broeders, Mia Schauwers, Gustaaf Beckers, Bernadette Bielen, Diane Bielen, Rik Claes, Marc Decombes, Rob Degelin, Laura Hanssen, Maurice Ilegems en Johan Van der Eycken

Gezien de corona-problematiek is de jaarvergadering van 21 maart voor onbepaalde tijd uitgesteld. We houden u verder op de hoogte en wensen u nog veel goede moed voor de komende weken.

 

 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Beste Vrienden,

Het feestgedruis rond onze vijftigste verjaardag is nog maar net gaan liggen en we zijn er alweer met  een volgende activiteit. Traditiegetrouw herdenken we begin april het overlijden en de begrafenis van Prins Filips Willem van Oranje-Nassau met een plechtige eucharistieviering en een bloemenhulde aan het graf van de overledene. Vorig jaar werd de misviering voorgegaan door niemand minder dan kardinaal Jozef De Kesel en muzikaal opgeluisterd door het befaamde Operakoor uit zusterstad Breda. Dit jaar houden we het bewust wat soberder en bescheiden. De Prins moet immers niet elk jaar in zijn welverdiende eeuwige rust gestoord worden! Toch nodigen wij al onze leden en sympathisanten weer vriendelijk  uit om aanwezig te zijn op het jaargetijde van Filips-Willem anno 2019. Na de bloemenhulde geven we bij het graf een korte historische toelichting over leven, dood en begrafenis van de Prins.

Wij hopen van harte u  in groten getale te mogen begroeten op zondag 7 april voor de H.Misviering, voorgegaan door deken Felix Van Meerbergen om 10.30 u in de Diestse Sint-Sulpitiuskerk.

Vriendelijke groeten
namens de Koninklijke Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk


Geachte Heer/Mevrouw, Beste Vrienden,


In 2019 bestaan de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk 50 jaar. Het spreekt voor zich dat we dit heuglijke feit niet onopgemerkt willen laten voorbijgaan en daarom geven we aan onze algemene ledenvergadering dit
jaar een extra feestelijk tintje.

We verwachten al onze leden en genodigden op zaterdag 23 februari om 14.00 uur in de Sint-Sulpitiuskerk voor een feestelijke academische zitting. Naast de gelegenheidstoespraken zal de Nederlandse kunsthistorica Christel Theunissen een korte uiteenzetting geven over de trots van ons kerkelijk patrimonium, het laatmiddeleeuwse koorgestoelte van de Brusselse beeldsnijder Jan Borreman. Op 8 september zal zij naar aanleiding van Open Monumentendag de koorbanken
in woord en beeld meer diepgaand aan u voorstellen.

Tijdens de academische zitting zal dr. Michel Van der Eycken zijn nieuwe publicatie over de Sint-Janskerk kort toelichten en krijgt elk lid zijn nieuwe lidkaart, zijn jaarboek en een volumineuze feesteditie van onze Nieuwsbrief. Voor de muzikale omlijsting zorgt het gerenommeerde Sint-Sulpitiuskwartet o.l.v. organist en violist Michel Verhaegen. Na de academische zitting wordt u door het stadsbestuur en de Vrienden een receptie aangeboden in de historische Sint-Joriszaal van het stadhuis. U wordt er verwelkomd door de burgemeester en het schepencollege en voorzitter Fons Bonroy zal er door middel van een powerpointpresentatie een wandeling maken door de rijk gevulde geschiedenis van de Vrienden
van de Sint-Sulpitiuskerk.

Wij hopen van harte dat u in groten getale zal komen meevieren met onze vijftigjarige vereniging.

Om het gouden jubileum met de Vrienden feestelijk te vieren kiezen we als reisbestemming 2019 voor de bruisende wereldstad Parijs. In het topweekend van Hemelvaart verblijven we van vrijdag 31 mei tot en met maandag 3 juni in de Lichtstad en bezoeken tal locaties met koninklijke allure. Geïnteresseerde leden vinden bij deze uitnodiging als bijlage het
gedetailleerde reisprogramma met de modaliteiten voor deelname.

Beste Vrienden, bij het begin van het nieuwe jaar vragen wij u ook vriendelijk om uw lidmaatschap 2019 te vernieuwen. U kan dat doen door het storten van ofwel
- 30 euro (gewone leden) of 35 euro (gewone leden + verzendingskosten publicaties)
- Minimum 50 euro (steunende leden)
op rekeningnummer BE21 4529 0739 5103 van de VZW Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, met vermelding ‘lidgeld 2019’ en uw naam.

Wij danken u nogmaals voor uw blijvende loyauteit en steun aan onze vereniging en tekenen
met vriendelijke hoogachting,


Fons Bonroy (voorzitter) Peter Claes (ondervoorzitter) Felix Van Meerbergen (deken) Rob Degelin (secretaris) Paula Broeders (waarnemend secretaris) Mia Schauwers (penningmeester) Bernadette Bielen, Diane Bielen, Gustaaf Beckers, Marc Decombes, Rik Claes, Maurice Ilegems, Michel Van der Eycken en Johan Van der Eycken (bestuursleden)